ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen szerződés a Brand & Standard Capital Kft., mint Szolgáltató (továbbiakban: HRPORTAL), valamint a hagyományos- vagy online rendelést (továbbiakban: "Megrendelés") leadó Megrendelő (továbbiakban: "Megrendelő") között jön létre.


1. Szerződő felek:

Szolgáltató:

Cégnév: Brand & Standard Capital Kft., továbbiakban HRPORTAL
Székhely: 1135 Budapest, Petneházy u. 55. I./7

Cégjegyzékszám: 01-09-733997

Adószám: 13414166-2-41

Bankszámlaszám: 14100426-20561449-01000006

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 783 5778

Megrendelő: az a gazdasági társaság, intézmény, szervezet, vagy egyéb jogi és természetes személy, aki/amely a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a Szolgáltató termékét, illetőleg szolgáltatását megrendeli, illetőleg előfizeti.

Megrendelő az alábbi adatokat köteles megadni a Szolgáltónak a Megrendeléskor:

Amennyiben a Megrendelő természetes személy:

teljes név,

munkakör, beosztás (amennyiben céges megrendelő nevében eljáró személyről van szó),

pontos lakcím (ország, irányítószám, település neve, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó),

e-mail cím,

jelszó a Megrendeléshez és a későbbi belépéshez,

telefonszám,

postázási cím a számlázás során.

Amennyiben a Megrendelő jogi személy, vagy egyéb szervezet:

cégnév, ill. szervezet neve,

 • székhely (ország, irányítószám, település neve, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó),
 • adószám,
 • cégjegyzékszám, vagy egyéb nyilvántartási szám,
 • e-mail cím,
 • jelszó a Megrendeléshez és a későbbi belépéshez,
 • telefonszám,
 • postázási cím a számlázás során.

Szolgáltatás: online letölthető, foglalkoztatással összefüggő témakörben szakértő által kidolgozott, különböző összetételű, azaz típusú iratminta-csomagok szolgáltatása (továbbiakban: együttesen „Szolgáltatás”).

A Szolgáltatás típusai:

1. EGYSZERI: Egy dokumentum letöltésére ad lehetőséget.

2. ÉVES: Egy éven át biztosít lehetőséget (naponta maximum 10) dokumentum letöltésére. A törvényi változásoknak megfelelően a dokumentumokat folyamatosan frissítjük.

3. VIP: Egy éven át biztosít lehetőséget (naponta maximum 10) dokumentum letöltésére. A törvényi változásoknak megfelelően a dokumentumokat folyamatosan frissítjük. A csomagba beletartozik évente egyszeri (maximum 1 órányi) jogi szaktanácsadás, melyet dr. Kéri Ádám munkajogász teljesít HRPORTAL részéről (ez történhet e-mailen, telefonon keresztül is).

Jelen szerződés tárgyát képző Szolgáltatások hagyományos- vagy online rendelés során kerülhetnek kiválasztásra és megrendelésre.

FONTOS: Az iratminták nem helyettesítik az ügyvéd igénybevételét, és általános jellegűek azaz az egyedi esetre kell alakítani azokat.

2. A Megrendelés, azaz a szerződéskötés folyamata:


A Megrendelő a http://iratmintak.hrportal.hu „Előfizetés” aloldalain a megrendelő űrlap hiánytalan kitöltésével juttatja el a HRPORTAL részére az 1. pontban leírt adatait és kiválasztja a megrendelni kívánt Szolgáltatás pontos típusát, valamint elfogadja az azt megelőzően általa kötelezően elolvasandó jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: „ÁSZF”).

A Megrendelő a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. Az adatok valósságáért vagy a helytelenül megadott adatok által okozott károkért kizárólag a Megrendelő tartozik felelősséggel.

Az adatok ilyen módon történő elküldése joghatályos Megrendelésnek minősül, amely a HRPORTAL Megrendelés-visszaigazolásként elküldött díjbekérő levelével és jelen általános szerződési feltételekkel együtt alkotja a Felek között létrejött szerződést.

A Megrendelést követően a regisztráció során megadott e-mail címre 1 munkanapon belül elektronikus díjbekérőt, ezáltal megrendelés visszaigazolást küld a HRPORTAL, melynek alapján a Megrendelés típusához igazodó előfizetési díjat a díjbekérőben megadott számlaszámra köteles a Megrendelő 5 munkanapon belül átutalni.

A Megrendelést követően, de a számla kiegyenlítését megelőzően a szolgáltatás írásban lemondható, azonban minden ilyen esetben a HRPORTAL 3000,-Ft technikai díjat számol fel, a folyamathoz kapcsolódó számlázási, postázási és egyéb személyi jellegű költségei megtérítéseképpen. Ennek jogosságát, a lemondott Megrendelés által okozott kiadások kompenzálásának szükségességét a Megrendelő kifejezetten elfogadja.

Az előfizetési díj HRPORTAL számlájára való beérkezése (azaz a banki jóváírása), egyben a Megrendelő általi befizetés tényének a közlemény rovatból való beazonosíthatósága napjával lép a szerződés hatályba és ezen a napon a HRPORTAL aktiválja a Megrendelő fiókját. Ezt követően a Megrendelő a „Belépés” menüpontban magát e-mail címével és jelszavával regisztrálva az előfizetett mértékben és időtartamon át elérheti a rendelkezésre bocsátott Szolgáltatás felhasználói felületét, azaz a HRPORTAL a Megrendelő kifejezett beleegyezésével a Szolgáltatás teljesítését azonnal megkezdi.

A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételekor egyidejűleg elfogadja azt is, hogy a HRPORTAL hrportal.hu HíRlevelet küldjön a legfrissebb HR-szakmai hírekről, valamint értesítse Megrendelőt arról, ha valamely megvásárolt dokumentum frissítésre kerül törvényi változások miatt.

A HRPORTAL tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy miután elektronikus termék megrendelése képezi jelen megállapodás tárgyát, így a termék jellegére tekintettel a Szolgáltatás díjának megfizetésétől, azaz a szerződés hatályba lépésétől és a Szolgáltatás megkezdésétől kezdődően a Megrendelő felmondási, illetőleg elállási jogát elveszíti (45/2014. Kormányrendelet 29. § (1) bek. m./ pont). A Megrendelő ezt kifejezetten tudomás veszi és elfogadja.

Az előfizetési díj HRPORTAL számlájára való beérkezésének (azaz a banki jóváírásnak) a napjával a HRPORTAL számlát állít ki a Megrendelésről, melyet elektronikusan (pdf formátum) és postai úton is megküld a Megrendelőnek.

Az éves előfizetés lejártát megelőzően a HRPORTAL írásban tájékoztatja a Megrendelőt a szolgáltatás lejártáról. Az írásos tájékoztató melléklete a következő éves előfizetés díjbekérője, melyben szereplő előfizetési díjösszeg hiánytalan kiegyenlítésével a Megrendelő újabb egy éven keresztül jogosulttá válik a konkrét Szolgáltatás igénybe vételére.

A HRPORTAL jogosult a Megrendelőt a Szolgáltatás igénybe vételéből kizárni, amennyiben a Megrendelő az újabb szolgáltatási időszakra vonatkozó, esedékes számláját pénzügyileg nem szerződésszerűen teljesíti. Nem szerződésszerű befizetésnek minősül a beazonosíthatatlan (személyi adatok vagy adószám nélküli) befizetés is.

A Megrendelő köteles a megrendeléskor megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul, legkésőbb annak bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenteni a HRPORTAL-nak. A változás a bejelentés kézhezvételét követő 8. munkanapon válik hatályossá. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért a HRPORTAL nem felel.

3. Az előfizetői jogviszony megszűnése:

Az előfizetői jogviszony megszűnik:

 • a határozott idejű előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben a felajánlott meghosszabbodás nem lép hatályba;
 • az előfizetett Szolgáltatás nyújtásának megszűnésével;
 • a Megrendelő elhalálozása esetén;
 • a Megrendelőjogutód nélküli megszűnése esetén;
 • az Előfizetés HRPORTAL általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a számla-kézbesítés nem megvalósítható.
 • az Előfizetés HRPORTAL általi azonnali hatályú megszüntetésével, a jelen ÁSZF-ben rögzített Megrendelői jogsértések esetén.

Amennyiben éves Szolgáltatás esetén a jogviszony a Szolgáltatásnak a HRPORTAL általi megszüntetésével év közben szűnik meg, úgy a HRPORTAL köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül a Megrendelőnek visszafizetni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a HRPORTAL a Szolgáltatást Megrendelő jogsértő magatartására tekintettel, azonnali hatállyal megszünteti.

4. A Szolgáltatás terjedelme, korlátai:

Megrendelő kizárólag csak a jelen megállapodásban rögzített korlátok közötti, kifejezetten csak egy személy hozzáférését biztosító felhasználási jogot szerez az általa megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a keretszoftver és a Szolgáltatás adatbázisa, illetőleg tartalma a HRPORTAL, valamint a Szerző (Dr. Kéri Ádám ügyvéd) szellemi tulajdonát képezi és a HRPORTAL előzetes írásbeli engedélye nélkül – a jelen megállapodásban rögzített korlátokat meghaladó mértékben - sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

A Szolgáltatás megjelenítése során felhasznált képek és információk jogvédelem alatt állnak, minden további felhasználás a HRPORTAL, mint jogtulajdonos írásbeli felhatalmazásához kötött.

Az előfizetett konkrét Szolgáltatás letölthető dokumentumait Megrendelő kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát másnak nem engedheti át.

A Megrendelő nem jogosult arra, hogy a HRPORTAL-lal megkötött szerződés révén őt megillető jogokat egészében vagy részben harmadik személyre ruházza át.

A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltatás használatához, illetőleg a hozzáféréshez szükséges e-mail címét és jelszavát illetéktelen személyek ne szerezhessék meg.

A fentiektől eltérni csak a HRPORTAL-lal kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a HRPORTAL-lal szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a HRPORTAL a jogsértés abbahagyását és teljes anyagi kárának és sérelemdíjának megtérítését követelheti. Ezen túlmenően megilleti az azonnali hatályú felmondás joga is.

A HRPORTAL köteles a Megrendelő jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. Minden személyes adatot a hatályos Adatkezelési irányelvek szerint és az irányadó törvények betartásával kezel a HRPORTAL.

A Megrendelő a jogviszony létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a HRPORTAL az előfizetés illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően, az előfizetés fennállta alatt és azt követően a kötelezettségek teljesítése, a termékeivel és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk közvetítése, új ajánlatokkal való megkeresés, valamint – a Megrendelő kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában – egyéb marketing céljából kezelje; a Megrendelő egyes adatait a HRPORTAL, mint adatfeldolgozó elektronikus formában is rögzítse, feldolgozza, csoportosítsa, karbantartsa, jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a Megrendelőt megkeresse; illetve az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse. A HRPORTAL kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő adatait harmadik személynek nem adja át.

5. A Megrendelőnek nyújtott Szolgáltatás megszüntetésének esetei és feltételei:


Amennyiben a Megrendelő szándékosan megosztja saját hozzáférési adatait másokkal, vagy műszaki rendelleneséget okoz, vagy bármilyen olyan cselekményt követ el a HRPORTAL által üzemeltetett Szolgáltatás (iratmintak.hrportal.hu) vonatkozásában, amely a HRPORTAL számára kárveszélyt okozhat, a HRPORTAL jogosult arra, hogy a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatást azonnali hatállyal a Megrendelő irányában – bármiféle visszafizetési kötelezettség nélkül – leállítsa és azonnali hatállyal felmondja. A HRPORTAL a fenti jogsértések esetén teljes anyagi kárának és sérelemdíjának megtérítését is követelheti.


6. A Szolgáltatás rendelkezésre állása:


A HRPORTAL biztosítja a Megrendelő részére a szolgáltatás éves 98,5%-os rendelkezésre állását.

A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés:

 • a Megrendelő érdekkörében keletkező bármely ok miatt történt, vagy
 • vis maior miatt történt, vagy
 • a HRPORTAL érdekkörén kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve
 • a Megrendelő szerződésszegése miatti időleges szolgáltatás megszüntetés idejét (lásd: 5. pont).


7. A felelősség kizárása:


A HRPORTAL portálak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a HRPORTAL portálon hozzáférhető tartalom (ideértve a HRPORTAL Szolgáltatásának működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a HRPORTAL által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a HRPORTAL nem felel. A HRPORTAL Szolgáltatása keretein belül nyújtott tanácsadási, illetőleg minta-nyújtási szolgáltatások kizárólag figyelemfelkeltőek és nem teljes körűek (különös figyelemmel a konkrét jogi esetek, illetőleg egyedi tényállások pontos ismeretének, illetőleg megismerhetőségének hiányára) és azok bármilyen következményeiért a HRPORTAL és a tanácsadást végző személyek semmilyen felelősséget nem vállalnak. Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a HRPORTAL Szolgáltatásának használatán túl - konzultáljon szakértővel, a HRPORTAL Szolgáltatásán nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.

A HRPORTAL-nak a jelen szerződés bármely pontja alapján támasztható felelőssége minden esetben legfeljebb a Megrendelő által az elektronikus termékért vagy termékekért fizetett díj összeghatáráig terjed. A HRPORTAL által értékesített termékek, illetve nyújtott Szolgáltatások ellenértéke a jelen felelősség korlátozásra tekintettel került kialakításra.


8. Egyéb rendelkezések:


A HRPORTAL fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztassa.
Jelen ÁSZF bármely módosítását a HRPORTAL a változás hatályba lépését legalább 10 munkanappal megelőzően internetes honlapján (iratmintak.hrportal.hu/aszf) nyilvánosságra hozza.

Megrendelésével a Megrendelő kifejezetten elfogadja a Megrendelés előtt általa figyelmesen elolvasott és megértett jelen ÁSZF-et. Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése kapcsán Megrendelőnek kérdése merül fel, úgy a Megrendelést megelőzően Szolgáltatót keresse meg bármely 1. pontbeli elérhetőségén a kérdés tisztázása végett !

A jelen ÁSZF-ben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.


Jelen ÁSZF . 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.